advokat

Fra 2019 er Wyller privatpraktiserende advokat i Stavanger og driver hovedsakelig med rådgivning innen bolig- og kontraktsrett. I dagens samfunn med lettvint elektronisk kommunikasjon kan han lett ta oppdrag fra hele landet.

Har du behov for rådgivning og hjelp fra en ekspert på husleie, borettslag eller eierseksjoner, er det bare å ta kontakt på post@wyller.no. Det koster ikke noe å ta kontakt og kanskje få en foreløpig vurdering.

Forfattervirksomhet

Wyller har en omfattende forfattervirksomhet – hovedsakelig i faget boligrett som han var med på å introdusere på 1970-tallet da boken Boligrett kom ut første gang. Boken er kommet i ytterligere fire utgaver og er for lengst etablert som standardverket på feltet.

Sammen med h.r. advokat Ørnulf Hagen og professor Kåre Lilleholt utgav han Eierseksjonsloven – kommentarutgave i 1999 og en revidert utgave i 2008. Etter at vi fikk ny eierseksjonslov fra 2018, kom boken i ny utgave i januar 2020 – nå med Wyller som eneforfatter.

Sammen med Lilleholt er han også forfatter av Borettslovene med kommentarer der annen utgave kom i 2018. Boken omhandler lov om boligbyggelag og lov om borettslag fra 2003.

Alle bøkene er også utgitt elektronisk. Wyller er også forfatter i Norsk Lovkommentar som er det mest brukte oppslagsverk for profesjonelle brukere. Her har han ansvaret for husleieloven og eierseksjonsloven.

Tidligere har han utgitt Oppløsning og forkjøpsrett i borettslag (1979) og Kjøpsretten i et nøtteskall (1997) – begge er utsolgt fra forlaget

bøker

Borettslovene med kommentarer

Borettslovene

Dette er standardverket som behandler både lov om boligbyggelag og lov om borettslag som begge gjelder fra 2005. Her er det fyldige kommentarer til samtlige paragrafer med henvisning til forarbeider og rettspraksis. I denne boken finner praktikeren svar på de fleste spørsmål.

Les mer
Bilde av boka Boligrett

Boligrett

Boligrett er boken som gir svar på de fleste juridiske spørsmål som knytter seg til retten til å bo – enten du bor til leie, har kjøpt en borettsbolig eller eier en boligseksjon. Siden første utgave fra 1978 har boken befestet sin posisjon som standardverket på boligjussens område. Den nyeste utgaven er revidert og oppdatert pr. 1. januar 2009.

Les mer
Eierseksjonsloven

eierseksjonsloven

Denne boken har vært det foretrukne oppslagsverk for alle som arbeider med oppretting og drift av seksjonssameier. Her er det fyldige merknader til alle paragrafer og utførlige henvisninger til relevant rettspraksis fra Høyesterett og lagmannsrettene. Boken kom i ny utgave i 2020 og er fullt ut basert på den nye loven fra 2018 – også lovendringer som trådte i kraft er kommet med.

Les mer

BESTILLING

foredrag

Wyller har mer enn 30 års erfaring som foredragsholder. Han har forelest for stu­den­­ter på universiteter og
høyskoler, og for ferdige jurister på etterutdanningskurs – først og fremst i regi av Juristenes Utdanningssenter. Han er en dyktig foreleser og kjent for å ha en ledig og uformell stil – uten at det går på bekostning av den faglige kvaliteten. Han har også undervist på en rekke kurs i regi av Norske Boligbyggelags Landsforbund og lokale boligbyggerlag.

betenkninger

Som en av landets fremste boligrettsjurister har Wyller utarbeidet en rekke betenk­nin­ger om boligrettslige spørsmål. Advokater som sliter med kompliserte problemstillinger tar gjerne kontakt og får en ekspertutredning om rettsspørsmål de må ta stilling til når de skal gi råd til klienter. Det samme gjør styrer i borettslag og boligsameier i vanskelige juridiske spørsmål. Wyller har også hatt utredningsoppdrag for Kommunaldepartementet og Norske Boligbyggelags Landsforbund.

voldgift

Voldgift kalles gjerne privat rettergang og brukes ofte i forretningsmessige forhold der partene har avtalt å løse konflikter på denne måten. En voldgiftsrett blir etablert av par­tene og dommer i den aktuelle tvisten. En voldgiftsdom kan ikke ankes og er slik at man får en endelig og bindende avgjørelse langt raskere enn i det
ordinære rettsapparatet. En voldgiftssak er heller ikke offentlig – det samme gjelder voldgifts­dommen – og
partene slipper derfor den publisitet som kan følge med en rettssak.

Med sine lange erfaring som dommer i tingrett og lagmannsrett har Wyller vært meget brukt som voldgiftsdommer i store kontrakts­retts­lige tvister i forretningsforhold – både som medlem og leder av voldgiftsretten. Voldgiftsaker er konfidensielle og det kan derfor ikke gis nærmere opplysninger om hvilke tvister dette er.